Inici Destacats En vigor des del 22 de setembre la llei que regula el...

En vigor des del 22 de setembre la llei que regula el preu del lloguer en zones amb alta demanda d’habitatge

COMPARTIR

Els nous contractes de lloguer ja estan subjectes a la “Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge”, aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 de setembre. En les zones amb falta d’habitatge assequible, el cost del lloguer queda vinculat a l’Índex de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. D’una banda, els nous contractes s’hauran de cenyir al preu/m2 de referència. De l’altra, en cas que l’immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els darrers 5 anys, la llei impedeix que el propietari n’apugi el lloguer. Per tant, la nova norma rebaixarà els preus que ara estan per sobre de l’Índex i, a més, congelarà els que s’hi situen per sota.

Els propietaris amb pocs ingressos poden quedar exempts de la limitació

Si la unitat familiar que és titular de l’habitatge té uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que són 1.422,80 euros, podrà signar contractes nous amb el preu dels anteriors. En aquest supòsit de pocs ingressos, la Llei també permet que la propietat pugui apujar el preu del lloguer fins a l’Índex de referència, si l’anterior contracte el situava per sota. En cas de relació de parentiu entre arrendador i l’anterior arrendatari, si la propietat signa un nou contracte de lloguer, també podrà posar l’immoble al mercat apujant la renda fins al preu de referència.

Caldrà una declaració d’“àrea amb mercat d’habitatge tens”

Els criteris per fixar el preu dels lloguers en zones amb mercat tens només tenen efecte sobre els nous contractes d’habitatges habituals, però no canvien les condicions dels que estiguin vigents ni tampoc tenen cap efecte sobre les segones residències.

Si la falta d’habitatge està concentrada en barris o districtes, la norma s’hi podrà aplicar sense que afecti la resta del municipi. En qualsevol cas, la congelació i rebaixa del preu dels lloguers requereix una declaració de “mercat tens”. Aquesta declaració serà possible en el supòsit que l’àrea en qüestió experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana de tot Catalunya; que el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys; o, finalment, que el preu de l’habitatge hagi crescut 3 punts per sobre de l’IPC en els últims 5 anys.

Una norma adaptable a les necessitats de cada municipi

La iniciativa per a fer la declaració pot partir tant de la Generalitat, ajuntaments, consells comarcals o diputacions. En qualsevol cas, és competència del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. A Barcelona i el seu entorn, també podran aprovar-la l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana. La Llei preveu que els ajuntaments tinguin marge per flexibilitzar la norma general i adaptar-la a les necessitats de cada municipi.
Efecte sobre els nous contractes d’habitatge habitual, per un màxim de 5 anys

Per a fer efectiva la declaració de mercat tens, caldrà una memòria justificativa. Les declaracions poden tenir una durada màxima de 5 anys, prorrogables fins a 5 anys més. La durada és revisable i, si en desapareixen les causes, pot quedar sense efecte.

Declaració automàtica de mercats tens a 61 municipis per mitigar l’efecte de la Covid-19

Com a mesura d’urgència, la llei declara immediatament el mercat tens a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i 57 municipis més, on el preu del lloguer ha crescut més d’un 20% entre 2014 i 2019. Es tracta d’una disposició addicional d’un any de vigència, que assegura la rebaixa i la congelació automàtica del preu dels nous contractes. Així, el lloguer quedarà limitat sense esperar el mínim de 9 mesos per als tràmits administratius necessaris per a la declaració ordinària de les zones amb mercat tens.

Increment d’un 5% del preu en immobles amb característiques especials

La llei preveu l’increment del preu de l’Índex en un 5% si els habitatges reuneixen almenys 3 característiques especials: ascensor, aparcament, calefacció o aire condicionat, jardins o piscines comunitàries, servei de consergeria, vistes o mobles.

Arrendador i arrendatari també poden pactar que l’inquilí assumeixi despeses de la comunitat, l’Impost de Béns i Immobles (IBI) i la taxa de la brossa, tal com preveu la normativa d’arrendaments urbans.

Dret a recuperar els diners pagats de més

Els contractes de lloguer regulats per la nova norma han d’incloure el document amb les dimensions, les condicions i el preu fixat per l’Índex de referència de preus del lloguer. La llei obliga el Registre de fiances de contractes de lloguer a proporcionar l’import de la renda anterior als llogaters que la demanin. En cas que el propietari hagi percebut més diners dels del compte, l’arrendatari tindrà dret a recuperar-los.

Infraccions lleus i greus, amb multes d’entre 3.000 i 90.000 euros

L’arrendament per sobre del preu de l’Índex, falsejar el preu de referència i no adjuntar-lo al contracte implica sancions lleus, amb multes d’entre 3.000 i 9.000 euros. Si el preu se situa un 20% per sobre de l’import de l’Índex o si el propietari oculta o falseja informació sobre la renda anterior, es tractarà d’una infracció greu, amb sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros.

FONT: Generalitat de Catalunya. Departament de Justicia

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*