Inici Societat Montbui aprova el seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Montbui aprova el seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

COMPARTIR

El passat dimecres 3 d’abril es va aprovar inicialment pel Ple montbuienc el primer POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de Montbui. Es tracta del document de planejament urbanístic que ha de guiar la planificació al municipi, durant els propers anys.

El POUM ha estat elaborat durant els darrers dos anys i mig per l’empresa LAND Urbanisme i Projectes SLP. El nou document aprovat inicialment permetrà que Montbui s’actualitzi a la normativa vigent en matèria d’urbanisme, substituint a les Normes Subsidiàries de planejament que van ser aprovades l’any 1982, i que encara són vigents.

Projecció demogràfica a l’alça

El POUM aprovat inicialment planteja com a data-horitzó l’any 2031, i es projecta, de forma molt realista, que en aquell moment el municipi pugui tenir 11.700 habitants, prop de 2.000 més que no pas actualment. A nivell d’habitatges, el document planteja que caldria preveure sòl per a un mínim de 1.500 habitatges i per a un màxim de 2500. Aquest moderat creixement es planteja molt per sota del que plantejava el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena l’any 2008. En el document del POUM s’assenyala “la disponibilitat de sòl i l’atracció residencial que representa disposar d’equipaments de qualitat, amb els quals compta actualment el municipi”.

Un model de creixement compacte, complex i integrador

El POUM montbuienc planteja un model de creixement compacte, complex i integrador. La seva situació estratègica dins la Conca d’Òdena, amb una ubicació molt propera a Igualada i al seu barri del Rec fa que el POUM incorpori el concepte de “Gran Ciutat”, especialment pel que fa a la planificació d’equipaments, sempre treballant per aconseguir un municipi equipat i de serveis.

El Pla aprovat també vol respectar la identitat i les característiques pròpies dels dos nuclis principals que formen el municipi de Montbui, potenciant les seves característiques especifiques i la seva identitat pròpia.

El document de planificació estratègica posa èmfasi en la importància del concepte de ciutat-parc: potenciant el parc fluvial del Riu Anoia, la reserva d’espais lliures públics a la muntanya del Pi i previsió d’una reserva important de terrenys per a espais lliures en el desenvolupament dels nous sectors urbanitzables. A la vegada, es potencien els diferents eixos verds del municipi, al llarg dels diferents torrents (de les Bruixes, Can Rafeques i Can Lledó), així com es planteja la creació d’un gran parc al costat del torrent Garrigosa, al Nucli Antic.

Un dels elements destacats del nou POUM montbuienc és l’aposta per un urbanisme que faciliti la diversificació i la complementarietat de les activitats econòmiques. El Pla no preveu nou sòl urbanitzable per a usos industrials, ja que per a això es contempla el sector Polígon Plans de La Tossa, on s’haurien de concentrar les noves empreses.

El Pla vol potenciar que el Boulevard comercial s’estengui al llarg de tota la Carretera de Valls per tal d’afavorir l’increment de les activitats comercials i de serveis al municipi. El document també fa una simplificació normativa per facilitar la implantació de noves activitats emergents, activitats industrials, comerç i serveis, que siguin compatibles amb els usos residencials.

“Recosit urbà”, en el creixement residencial

El Pla proposa un creixement residencial en consonancia amb les previsions del document elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, que fixa els escenaris previstos en aquesta materia per al 2026. Aquest creixement previst a llarg termini buscaria relligar els barris existents al Nucli Urbà, per tal de millorar-ne la seva connexió, i de pas reordenar la xarxa viària. Aquest “recosit” urbà ha de permetre la integració dels diferents barris, millorant-ne l’accessibilitat i facilitant la relació i la cohesió social.

Mobilitat sostenible: un quart pont per la zona oest, i la variant de la C-37 al Nucli Antic

Dins del nou POUM, agafa una importància rellevant un nou vial previst a la zona oest del Nucli Urbà, que permetrà completar la trama en aquest límit urbà del municipi i posibilitar l’enllaç amb l’estructura urbana d’Igualada, per la zona de Sant Jaume Sesoliveres, a partir d’un nou pont sobre el riu Anoia. La creació d’aquest nou eix paral·lel al Boulevard i al carrer de La Mercè és un dels elements més destacats del document.

Pel que fa al Nucli Antic, el Pla preveu la construcció d’una variant nord de la C-37, la qual permetria transformar la carretera de Valls en un vial urbà i de baixa intensitat de trànsit.

Es preveuen, a més, dues rotondes tant a l’entrada com a la sortida del Nucli Antic, les quals delimitaran la zona de baixa velocitat i de característiques urbanes.

Espais naturals: preservats i potenciats

Montbui disposa d’un patrimoni natural reconegut, sobresortint La Tossa, la Serra de Miralles i l’espai de la Muntanya del Pi. El Pla manté com a espais de protecció els terrenys que formen la Xarxa Natura 2000 i afegeix com a espai a preservar la muntanya del Pi.

Sòl urbà: polígons d’actuació urbanística

El POUM aprovat inicialment inclou diferents unitats d’actuació urbanística (zones i polígons en sòl urbà). En aquest aspecte, cal destacar la unitat d’actuació de Can Jepet (per a ús industrial) i quatre petites unitats d’actuació amb usos residencials al Tint del Closa, a la zona de l’Artés, a la zona de Can Rafeques-Carretera de Valls i també al Camí dels Horts (al Nucli Antic).

Cinc sectors de sòl urbanitzable

El document aprovat preveu cinc sectors de sòl urbanitzable delimitat, amb una superficie de 36’07 hectàrees i un potencial de 1.108 habitatges. D’aquestes hectàrees, 27 són de nova classificació.

D’aquests cinc sectors, un correspon al Nucli Antic, concretament al sector Camp de la Sort, que ha de permetre conformar un gran parc urbà al costat del Torrent Garrigosa i l’obtenció de l’antic camp de futbol del Nucli Antic com a equipament esportiu. En aquest espai es preveuen diferents tipologies d’habitatges unifamiliars aïllats, i també habitatges per a joves.

Pel que fa al Nucli Urbà, el desenvolupament de dos nous sectors: “Vial Oest” i “Cases de l’Institut” permetria l’obertura de la nova “Ronda Oest”, un vial que connectaria els barris de La Ponderosa i Vista Alegre, des de l’Avinguda de l’Esport fins el Passeig Catalunya, creant un eix de connexió amb Igualada a través d’un nou pont que es construiria per connectar amb el barri de Sant Jaume Sesoliveres. El desenvolupament d’aquests dos sectors es preveu de baixa intensitat, amb habitatges unifamiliars.

També cal destacar el sector “Can Rafeques”, situat al sud del Nucli Urbà, entre la trama urbana i la futura perllongació de la carretera de Valls. Es tracta d’un sector que estarà connectat directament amb la zona esportiva municipal a través d’una rotonda i d’una millora dels accessos.

I, per últim, el POUM recull l’ordenació i determinacions de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE), les determinacions i normativa del qual continuen vigents tot i ser un document de l’any 2009. El Pla aprovat recull, però, que el seu desenvolupament s’haurà d’ajustar a les fases i terminis més adequats per assolir els seus objectius de facilitar l’accés a l’habitatge i de qualitat urbana.

Entre el sòl urbà i els nous sectors urbanitzables, el POUM fa una previsió de 2048 habitatges, dels quals la meitat es reserven a habitatges de protecció pública.

Equipaments

Al Nucli Antic, pel que fa a equipaments, el Pla inclou dins el sòl urbà i com a equipament privat el Club Esportiu Les Moreres, i també remarca com a nous equipaments públics l’antic edifici de Cal Truco i l’equipament de La Solana. També s’incorpora com a equipament públic l’antic camp de futbol del Nucli Antic, dins el sector urbanitzable “Camp de la Sort”, per facilitar la seva cessió i compensació dins d’aquest sector.

Al Nucli Urbà, els àmbits per a nous equipaments públics són l’antic magatzem de Calçats Ferrer, a tocar del Passeig Catalunya, així com una part dels terrenys que ocupava l’antiga fàbrica del Tint del Closa, a tocar del Pont de “la Palanca”. També són terrenys previstos per a equipaments públics els terrenys colindants amb les piscines i la zona esportiva. Finalment, el Pla preveu l’ampliació de sòls per a equipaments a partir del desenvolupament dels sectors urbanitzables.

Termini d’exposició pública i possibles al·legacions

Després de la seva aprovació inicial, s’exposarà al públic durant dos mesos. Durant aquest període d’informació pública (tràmit obert a la ciutadania) es podran presentar al·legacions.

De la mateixa manera, el POUM aprovat es sotmetrà al tràmit d’informe dels organismes competents i a l’audència dels municipis colindants. A continuació es procedirà a l’aprovació provisional del POUM pel Ple de l’Ajuntament, que ha d’incorporar la resolució individualitzada i raonada de totes i cadascuna de les al·legacions presentades. El POUM, un cop aprovat provisionalment, es trametrà al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, la qual va a càrrec del Conseller de Territori i Sostenibilitat. Entra en vigor un cop es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar que el document aprovat inicialment ja es pot consultar a la pàgina web municipal. De la mateixa manera, properament s’habilitarà a l’Ajuntament de Montbui una Oficina del POUM per respondre a la ciutadania sobre dubtes, possibles al·legacions, etc.

Teo Romero: “és un POUM contingut, respectuós, i que no fa volar coloms”

L’Alcalde montbuienc Teo Romero va voler agrair la tasca realitzada pel regidor d’Urbanisme Josep Lluís González i per l’equip tècnic encarregat del projecte. El batlle va recordar que “és el primer POUM de la història de Montbui. És un bon document. Un POUM contingut, respectuós i que no fa voler coloms. Vam prometre que el faríem en aquest mandat, i hem complert”. Romero va explicar que “el document parteix d’una visió de ciutat ampla, el que hem defensat, la “Ciutat Gran” dintre de la Conca, un municipi amb equipaments i serveis, però sempre preservant la identitat dels diferents nuclis, com el Nucli Antic, La Mallola, El Saió i el Coll del Guix”. Teo Romero va destacar que el POUM amplia els espais de protecció natural (inclou també la muntanya del Pi). El batlle socialista montbuienc va assenyalar que “el document planteja treure la variant de la C-37 al Nucli Antic, així com un vial Oest al Nucli Urbà que enllaçaria la zona esportiva municipal amb Igualada per la zona del Pla de La Massa. Aquí es contempla un quart pont de connexió amb Igualada, que milloraria les connexions en sentit Lleida, i que s’ha de completar amb l’acabament de la segona fase de la Ronda Sud, la qual tancaria la trama urbana del Nucli Urbà”. Precisament la zona propera a aquest Vial Oest podria disposar d’una tipología d’habitatge unifamiliar i aïllat, “quelcom que durant molts anys no ha estat possible al Nucli Urbà montbuienc, que l’entenem sota el concepte de Ciutat-Jardí residencial”, com va matisar l’Alcalde. Romero va remarcar que “el creixement urbanístic es planteja també cap al Sud, a la zona ja prevista de l’ARE, amb criteris d’aprofitament del terreny i de ciutat-compacta”. En clau de conurbació, Teo Romero va assenyalar que el POUM posa en valor les potencialitats residencials del sud de la Conca d’Òdena, en complementarietat amb un Nord de la conurbació més industrial. El batlle va recordar que “el POUM és un document viu, ara arriba la fase de retorn i de possibles al·legacions per part de tots els agents implicats. L’Ajuntament habilitarà una Oficina del POUM, que atendrà les demandes de totes les persones interessades”.

FER UN COMENTARI

*