Inici Societat L’Ajuntament d’Igualada defensa que compleix ‘en cada moment el que preveu la...

L’Ajuntament d’Igualada defensa que compleix ‘en cada moment el que preveu la normativa vigent’ en contractació pública

COMPARTIR

L’Ajuntament d’Igualada defensa que el que fa en l’àmbit de la contractació pública “és complir en cada moment el que preveu la normativa vigent”. Fonts municipals argumenten que el procediment negociat sense publicitat, pel qual s’han adjudicat contractes per valor de 2 milions d’euros en els darrers quatre anys, “es troba legitimat per les lleis de contractes del sector públic”, i que fins l’1 de març de 2018 es podia fer servir per motius tècnics però també sense restriccions en els contractes de serveis i subministrament d’un valor inferior a 60.000 euros i el d’obres per un valor inferior a 200.000 euros.

Fonts municipals afegeixen que aquests contractes es podien adjudicar per aquest procediment -també després del canvi en la legislació del 2018- per “raons tècniques que fan que el contracte només es pugui encomanar a un empresari determinat”. Abans de 2018 es requeria demanar un mínim de tres ofertes “sempre que sigui possible”, expliquen des de l’Ajuntament, i des de fa dos anys el procediment es limita a demanar una única oferta.

L’Ajuntament d’Igualada defensa que durant el període anterior a 2018 “la majoria” de procediments negociats sense publicitat “era per raó de la quantia, demanant oferta a un mínim de tres empreses capacitades” i que “es feien molt poques” contractacions per raons tècniques a través d’aquest procediment. De fet, el descens de contractacions per aquest mètode del 14% a l’1% s’atribueix a que ja no és possible fer servir aquest procediment amb la quantia com a argument i que “els pocs que s’han fet són per raons tècniques / artístiques o per haver-se declarat desert el procediment obert”.

Precisament aquest és un altre dels supòsits acceptats, si un concurs públic havia quedat desert “per manca d’ofertes, ofertes irregulars, inacceptables o inadequades”. En aquest cas s’explica que el procediment és “demanar oferta a licitadors presentats en el procediment obert o restringit llurs ofertes haguessin estat conformes amb els requisits formals exigits”.

Un dels exemples és un contracte de 33.000 euros en material d’oficina, que es va adjudicar per un procediment negociat sense publicitat després de quedar desert un concurs públic pel fet que “es va presentar una sola oferta que es va haver d’excloure per incompliment manifest dels plecs”.

Així, des de l’Ajuntament recorden que aquests procediments s’han ajustat al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la llei de contractes del sector públic (articles 169, 170, 177, 178 i concordants) i des de l’1 de març de 2018 per la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (articles 166, 167.e), 168 i concordants).

Aquesta recent modificació de la llei admetia que el procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia podia lesionar els drets dels licitadors i per això es van eliminar. L’Ajuntament d’Igualada afegeix que “durant la vigència de la norma anterior, eren legals i totes les administracions els van emprar”.

Pel que fa els contractes com concerts o proves esportives, “es van adjudicar per raons tècniques i d’acord amb els seus expedients es dona compliment al que demana la normativa d’aplicació”.

En conclusió, l’Ajuntament d’Igualada afirma que “atenent a les dates dels diferents contractes s’observa clarament que es dona compliment a allò previst en les diferents normes vigents”, tant quan el procediment negociat sense publicitat es podia fer servir per contractes de menys de 200.000 euros (obres) i 60.000 (serveis i subministraments), com pels motius tècnics als quals ha quedat restringida aquesta fórmula de contractació pública.

FER UN COMENTARI

*