Inici Societat La Diputació completa l’inventari municipal de camins de Sant Martí de Tous

La Diputació completa l’inventari municipal de camins de Sant Martí de Tous

COMPARTIR

La Diputació de Barcelona ha realitzat l’inventari dels camins municipals del terme de Sant Martí de Tous, un treball que ha estat lliurat a l’Ajuntament i que és obligatori pels municipis com preveu la Llei municipal i de règim local, ja que és un instrument fonamental per a la defensa dels camins públics.

Segons aquesta Llei, cal que s’inventariï la totalitat dels camins de titularitat pública d’un municipi, sigui quina sigui la seva tipologia , ja siguin pistes amples, corriols, camins de bast o pistes forestals, així com el seu estat de conservació o abandonats, amb el criteri únic d’inclusió a l’inventari que es determini que la seva naturalesa jurídica és de propietat pública.

L’objectiu de l’estudi ha estat realitzar una consulta massiva de fonts documentals històriques, fonamentalment georeferenciades i accessibles telemàticament, per a la comprovació de l’existència històrica de camins al terme municipal a la recerca d’indicis sòlids de la seva naturalesa jurídica de titularitat pública. A més de la immemoriabilitat que posa de manifest les fonts cartogràfiques consultades, s’ha analitzat quina ha estat la funcionalitat històrica dels camins, i s’ha completat amb el treball de camp per determinar la caracterització morfològica de cada camí.

Per aquet estudi s’ha estudiat la titularitat d’un total de 148 camins que figuren al Catàleg de camins municipals de Sant Martí de Tous, dels quals 106 són camins rurals, amb una longitud de 114,3 km , 37 senders o corriols, amb una longitud de 20,9 km i cinc camins en desús, amb una longitud de 2,1 km. Del total de 148 camins estudiats, tots tenen indicis forts o febles de titularitat pública.

D’acord amb la llei, els municipis poden adquirir béns “de qualsevol forma admesa en dret”, però quan es tracta de camins cal fer una clara distinció entre el viari antic i el modern, ja que si bé pel que fa al viari modern les formes d’adquisició més freqüents seran les convencionals, ja sigui per cessió, expropiació, donació, permuta o compra, quan es tracta de camins històrics la forma habitual d’adquisició del bé és la prescripció immemorial.

L’elaboració d’aquest treball ha consistit en contrastar la traça actual dels camins amb les diferents fonts cartogràfiques i ortofotogràfiques històriques per a les que en l’actualitat és possible realitzar una consulta massiva via Web Map Services (WMS): “Minutes” municipals, 1ª edició del Mapa Topogràfic Nacional d’España, “Catastrones” o Minutes del Mapa Topogràfic Nacional de España, Ortofotos històriques dels Vols dels anys 1945-46 i 1956-57 i Cadastre actual a fi d’evidenciar la seva existència històrica i la seva funcionalitat pública.

FER UN COMENTARI

*